Privacy Statement

Cumulus Nederland B.V.

91_IM3_39ddda2515aab193ea64b07268cb9bfa.jpg

Privacy Statement Cumulus Nederland B.V.

Cumulus Nederland BV, gevestigd aan Korte Beijerd 3A 5431 NP CUIJK Nederland heeft als hoofdactiviteiten het adviseren van klanten en het zoeken naar de passende oplossing voor luchtbevochtiging en waterbehandeling in industriële processen of gebouwen, het produceren en ter plekke monteren van waterbehandeling en luchtbevochtigingsinstallaties. Dat gebeurt hoofdzakelijk in een business-to-business relatie.

Cumulus Nederland BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Cumulus hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze verklaring zijn ook Cumulus Group BV, Cumulus Lease en Service BV en Cumulus Luftbefeuchtungstechnik GmbH inbegrepen.

De Functionaris Gegevensbescherming van Cumulus Nederland BV is te bereiken via +31 (0) 485 47 88 55 en info@cumulus.nl.

Cumulus Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Mocht u behoefte hebben om deze updates te volgen, kunt u het aan onze Functionaris Gegevensbescherming aangeven.

Wat verstaat de AVG wetgeving onder verwerken?
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een deel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van verzending, verspreiden, of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cumulus Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website, contactpersonen van bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze diensten, opdrachtgevers, bij onze opdrachtgevers en opdrachten betrokken partijen, leveranciers, sollicitanten, stagiaires en medewerkers:

 • Voor- en achternaam, geslacht, aanspreektitel/ aanspreekvorm;
 • Functie, Afdeling, Zakelijke contactgegevens;
 • KvK Nummer, BTW Nummer, bankgegevens;
 • Zakelijke correspondentie die wij met u gevoerd hebben over diensten/ producten/ projecten.

De verwerking van de gegevens van onze stagiaires en medewerkers laten wij in deze privacyverklaring buiten beschouwing. Voor hen hanteren wij een intern privacybeleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van uw verzoek om informatie;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken van onze website;
 • beveiliging van onze website.

Wettelijk grondslag van bovengenoemde activiteiten is verwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst/en, wettelijke verplichting of behartiging gerechtvaardigd belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cumulus Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cumulus Nederland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cumulus Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Cumulus Nederland BV maakt op haar website gebruik van cookies. In onze cookie statement kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Cumulus Nederland op haar website plaatst. Zie volgende link: here.

Uw privacyrechten
Dat zijn uw privacy rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid);
 • Recht op gegevensoverdracht (recht op dataportabiliteit).

Mocht u meer informatie nodig hebben kunt u altijd bellen tijdens kantoortijden of schrijven aan de Functionaris Persoonsgegevens. Tel: 0485. 478855, e-mail: info@cumulus.nl

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. Wij verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hebt u bezwaar tegen het vastleggen van uw gegevens, of de manier waarop, of wilt u dit beperken? Meld dit dan bij de Functionaris Persoonsgegevens.

U kunt uiteraard een klacht indienen. Vermeld in de brief duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken of tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. De klacht moet na redelijkheid zijn en niet tegen onze wettelijke verplichtingen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cumulus Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Cumulus Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Persoonsgegevens op via Tel: 0485. 478855 of via info@cumulus.nl.